Regulamin korzystania z serwisu busomat.pl Pytasz gdzie wynająć autokar autobus bus - Tutaj

Informacje aktualne na dzień: 2024-05-19

Serwis busomat.pl zwany dalej SERWISEM jest ogólnodostępną platforma pośredniczącą w wysyłaniu zapytań ofertowych przez zgłaszającego zapytanie zwanego: STRONĄ PYTAJĄCĄ a odpowiadającym na zapytanie zwanym: STRONĄ ODPOWIADAJĄCĄ. Reprezentantami stron PYTAJĄCEJ i ODPOWIADAJĄCEJ są osoby korzystające z serwisu zwane dalej UŻYTKOWNIKAMI. Poprzez korzystanie z serwisu busomat.pl użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego regulaminu oraz zapoznania się ze wszystkim jego punktami.

1. Wysyłając zapytanie poprzez serwis użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązującego regulaminu i akceptuje wszystkie zawarte w nim punkty.
2. Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna.
3. Rejestrując się w serwisie lub wysyłając/odpowiadając na zapytanie użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik podający dane kontaktowe, oświadcza że są one zgodne z prawdą.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis podanych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997.
6. Serwis zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych teleadresowych użytkowników do celów marketingowych i promocyjnych.
7. Serwis zastrzega sobie możliwość usuwania danych teleadresowych użytkowników z treści zapytań i odpowiedzi ofertowych.
8. Serwis zastrzega sobie możliwość wstawiania w treść korespondencji nagłówków i stopek zawierających treści reklamowe jak również informacje niezbędne do prawidłowego procesu przetwarzania zapytań i odpowiedzi pomiędzy stronami.
9. Korzystanie z serwisu oraz podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rejestracje dokonane przez kogoś innego w imieniu jakiegokolwiek użytkownika.
11. Użytkownik ma prawo do poprawiania danych zarejestrowanych w serwisie jak również może w dowolnym momencie zażądać usunięcia ich z serwisu. Usunięcie danych nie podlega zasobom kopii zapasowych seriwsu.
12. Usunięcie konta użytkownika jest równoznaczne z usunięciem treści oraz wszelkich podanych przez użytkownika danych.
13. Strona pytająca może złożyć dowolną ilość bezpłatnych zapytań w serwisie.
14. Strona odpowiadająca może zarejestrować swoją firmę bezpłatnie w serwisie w każdej z kategorii pojazdów.
15. Strona odpowiadająca może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
16. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji, uzyskanych za pośrednictwem serwisu, jak również za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
17. Serwis nie odpowiada za brak kontaktu strony pytającej ze stroną odpowiadającą.
18. Serwis nie odpowiada za niedostarczoną pocztę elektroniczną z powodu stosowania systemów antyspamowych i antywirusowych u użytkowników lub u ich dostawców usług poczty elektronicznej.
19. Serwis zastrzega sobie możliwość ograniczenia przetwarzania zapytań i odpowiedzi, które posiadają nieprawdziwe, niekompletne bądź niezgodne z niniejszym regulaminem informacje.
20. Wiarygodność znajdujących się w serwisie danych nie jest szczegółowo weryfikowana, w związku z czym serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
- błędne i nieprawdziwe dane wpisane w polach rejestracyjnych;
- niewłaściwe lub nieumiejętne korzystanie z funkcji serwisu;
- brak kontaktu strony pytającej ze stroną odpowiadającą;
21. Serwis oświadcza że, zastosowane rozwiązania teleinformatyczne są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami bezpieczeństwa, niemniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego działania które nie były znane w momencie jego uruchomienia.
22. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy serwisu spowodowane nieprzewidzianymi usterkami technicznymi lub siłami wyższymi.
23. Zapytania przesyłane przez stronę pytającą są niezwłocznie przyjmowane przez serwis. Zwrotne odpowiedzi od strony odpowiadającej wysyłane są w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia strony pytającej.
24. Strona odpowiadająca jako wykonawca usługi ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej należyte wykonanie.
25. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nienależyte wykonanie usługi przewozu.
26. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia finansowe pomiędzy stroną pytającą a odpowiadającą.
27. Nie wywiązanie się strony odpowiadającej z zobowiązań finansowych w stosunku do serwisu skutkuje usunięciem jej danych z serwisu.
28. Strona odpowiadająca bez wykupionego określonego pakietu usług dodatkowych jako jedyna zobowiązana jest wnosić ustalone opłaty dla serwisu za wykonane usługi względem strony pytającej na które otrzyma stosowne faktury.
29. Strona odpowiadająca zobowiązuje się akceptować faktury przekazywane drogą elektroniczną.
30. Serwis zobowiązuje się podawać wysokość opłaty dla strony odpowiadającej podczas składania przez nią oferty.
31. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu użytkowników.

Cennik usług dodatkowych - KLIKNIJ

Wszystkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres: busomat@busomat.pl
Właściciel serwisu: TSG, NIP: 796-219-89-83, REGON: 146-601-309autokar, autobus, bus, autokar, autobus, bus, autokar, autobus, bus, autokar, autobus, bus, autokar, autobus